Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban biên tập
18-07-2018

STT

Nội dung

 

1

Báo cáo tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2

Danh mục Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

3

Lịch tiếp xúc cử tri cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021