Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chuyên đề “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố”


30-11--0001

<p>&#160;</p>

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

CÁC TIN KHÁC