HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4

1327

Nguyễn Kim Thuận
12-11-2021

STT

Nội dung

 File đính kèm

1

   Nội dung tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố

  

2

   Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố

 

3

   Lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố của đại biểu HĐND thành phố