HĐND THÀNH PHỐ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TRÙ BỊ KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1219

Nguyễn Hoàng Nam
22-06-2021

Chiều ngày 22/6/2021, HĐND thành phố tổ chức Phiên họp trù bị chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX điều hành phiên họp.

Theo chương trình, phiên họp lần này được tổ chức để các vị đại biểu HĐND thành phố thảo luận, thông qua nội dung chương trình Kỳ họp thứ nhất và tập trung thảo luận, cho ý kiến về Quy chế hoạt động của HĐND thành phố; về Nội quy kỳ họp của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021…

 

Tại phiên họp, các vị đại biểu HĐND thành phố đã tham gia thảo luận về các nội dung theo chương trình làm việc của phiên họp trù bị. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp thu ý kiến, đồng thời quán triệt và đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, ngay sau Kỳ họp thứ nhất phải kiện toàn tổ chức; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng chức danh; xây dựng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ phù hợp, bám sát yêu cầu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban HĐND thành phố và của từng vị đại biểu HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC