ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

909

Huỳnh Bá Cử
06-08-2018

     Sau thời gian triển khai Chương trình hành động số 17 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/W về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND thành phố đã có sự chủ động, vào cuộc quyết liệt, tổ chức triển khai khẩn trương, bước đầu có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

     Đó là việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm; đã xây dựng Đề án, trình Thành ủy cho chủ trương và báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành mô hình tổ chức quản lý thống nhất Khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Còn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh những kết quả đã đạt được như sáp nhập 9 ban quản lý dự án còn 6 ban, sáp nhập 8 trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề còn 3 trung tâm. UBND thành phố đã ban hành và thực hiện Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021. Theo đề án, sắp xếp, chuyển đổi 49 đơn vị, còn 21 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2018; đến nay đã sáp nhập Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa vào Bảo tàng Đà Nẵng, sáp nhập Trung tâm Giới thiệu việc làm Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất vào Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐTBXH; đồng thời UBND thành phố ban hành quy định và yêu cầu các đơn vị sự nghiệp hoàn thành việc rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong, cơ cấu lao động, số lượng cấp phó đơn vị, phó phòng trong năm 2018.

     Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, đặc biệt là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, theo chúng tôi trước hết, công tác sắp xếp trong năm 2018 khối lượng lớn và phức tạp do liên quan đến yếu tố con người, về tư tưởng, tâm tư , tình cảm; nhất là sắp xếp cán bộ quản lý và lao động dôi dư, do đó cần phải quyết liệt mới đảm bảo tiến độ. Qua giám sát cho thấy thời gian qua Sở VHTT, Sở Y tế rất chủ động, quyết tâm cao, nhưng một số sở có đơn vị sắp xếp vẫn chậm tiến độ trong việc xây dựng Đề án sắp xếp, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; đặc biệt sớm xử lý vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

     Thứ hai là đối tượng hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ hiện không thuộc diện hỗ trợ theo chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định số 108 của Chính phủ, Nghị quyết số 131 và Nghị quyết số 79 của HĐND thành phố, để tạo điều kiện hỗ trợ hợp đồng lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện sắp xếp, cơ cấu đội ngũ, đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, vận dụng để có chính sách hỗ trợ đối với đối tượng hợp đồng lao động nghỉ việc, do dôi dư khi sắp xếp bộ máy; đồng thời đề nghị Sở Tài chính và các ngành khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá làm cơ sở cho việc đặt hàng, đấu thầu cung ứng dịch vụ công. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy đổi mới đơn vị sự nghiệp theo Đề án của UBND thành phố cũng như định hướng của Trung ương 6 khóa 12.

     Thứ ba, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, như các Trung tâm giới thiệu việc làm của các đoàn thể; Trung tâm đào tạo tiếng Anh Việt Nam- Ấn Độ (sở ngoại vụ); quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đảm bảo lộ trình thực hiện cổ phần hóa 04 đơn vị đã được Thủ tướng phê duyệt (Cty Điện chiếu sáng, Công ty Công viên Cây xanh, Cty thoát nước xử lý nước thải, Công ty cầu đường, In uv); cũng như tiếp tục rà soát, thúc đẩy tự chủ tiến đến cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ tiêu chuẩn, điều kiện và trong danh mục đã được Thủ tướng quy định như lĩnh vực đăng kiểm; tư vấn, quy hoạch xây dựng; quản lý, khai thác chợ ở các ngành, địa phương...

CÁC TIN KHÁC