DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA-THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

935

Ban biên tập
25-09-2018

Ngày 07/9/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3919/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa-Thể thao thành phố thay thế cho Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 28/6/2017.

     Theo đó, Quyết định đã công bố gồm: Các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và giữ nguyên tổng cộng: 50 thủ tục. Trong đó, lĩnh vực văn hóa: 39 thủ tục; lĩnh vực thể thao: 07 thủ tục; lĩnh vực gia đình: 04 thủ tục. Từ ngày 1/10/2018, sau khi có Quyết định giải thể Trung tâm Quản lý Quảng cáo, các thủ tục liên quan đến mảng quảng cáo chuyển về bộ phận một cửa của Sở Văn hóa-Thể thao, gồm 04 thủ tục: Thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn; Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo; Đăng ký thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan; Thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo.

     Nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân các quận, huyện, phường, xã truy cập tại Trang Thông tin điện tử của  Sở Văn hóa-Thể thao thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ: http://vhtt.danang.gov.vn (Chuyên mục thủ tục hành chính hoặc dịch vụ công trực tuyến) để nghiên cứu tham khảo.

CÁC TIN KHÁC