Đà Nẵng ban hành Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố

246

Huỳnh Bá Cử
30-01-2018

     Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả đáng trân trọng. Bên cạnh việc công khai bộ TTHC cho công dân, tổ chức; UBND thành phố còn tiến hành rà soát, đánh giá TTHC; trong đó, chú trọng kịp thời phát hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC hoặc quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực hiện TTHC, qua đó cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC; nhất là tập trung vào các TTHC trên một số lĩnh vực nhạy cảm, phát sinh tiêu cực như: nhóm lĩnh vực liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư, lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp; nhóm lĩnh vực liên quan đến đất đai… đặc biệt đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án mở rộng phạm vi thực hiện cơ chế một cửa liên thông và liên kết giữa các sở, ban, ngành, cơ quan tạo nên một đầu mối thống nhất, giảm thời gian và chi phí đi lại cho công dân, tổ chức thể hiện ở việc số hồ sơ trễ hạn trong các lĩnh vực cần nhiều cơ quan, đơn vị giảm như lý lịch tư pháp, đất đai…góp phần cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, là thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin.

     Tuy nhiên, hiện nay trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong xử lý, giải quyết công việc thủ tục ngoài một cửa còn bất cập. Đó là thủ tục bên trong của một cơ quan, đơn vị liên quan đến nhiều phòng, ban, bộ phận trong cùng một cơ quan, đơn vị; giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan nhưng chưa được quy định trong bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị như thủ tục giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan, đơn vị với người dân, doanh nghiệp; do chưa được kiểm soát chặt chẽ về thời gian, quy trình thực hiện nên đôi lúc dẫn đến tình trạng chậm trễ hoặc không bảo đảm chất lượng giải quyết các thủ tục ngoài một cửa tại cơ quan, đơn vị; ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức.

     Vì vậy, việc UBND thành phố ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 về Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết; hướng đến mục tiêu của Đề án là kiểm soát chặt chẽ thời gian, quy trình và chất lượng giải quyết thủ tục một cửa tại cơ quan, đơn vị thông qua danh mục ngoài một cửa được công bố và tính năng kiểm soát thủ tục ngoài một cửa trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

     Đề án này được triển khai thí điểm tại một số đơn vị như Sở Nội Vụ, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Du Lịch, Sở Công Thương kể từ tháng 6 năm 2017; hy vọng sau thí điểm sẽ sớm triển khai nhân rộng thủ tục ngoài một cửa tại các sở, ban, ngành địa phương theo lộ trình thực hiện của Đề án; nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phối hợp trong nội bộ một cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị với nhau trong xử lý, giải quyết thủ tục ngoài một cửa đem lại sự hài lòng cho công dân và tổ chức.

                                                                                                       Huỳnh Bá Cử

CÁC TIN KHÁC