Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

1269

Ban biên tập
08-09-2021

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1. Tổ chức kỳ họp

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức 10 kỳ họp thường lệ theo luật định, 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ và một số kỳ họp chuyên đề.

a) Hoạt động tại các kỳ họp thường lệ

- Tại kỳ họp thường lệ giữa năm (khoảng giữa tháng 7 hằng năm), Hội đồng nhân dân thành phố xem xét một số nội dung trọng tâm sau:

+ Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Cục thi hành án dân sự thành phố.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm trước; các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về công tác phòng, chống dịch bệnh; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố.

+ Các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân sau kỳ họp; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm trước và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, thông báo kết luận và các kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND thành phố trong nhiệm kỳ.

+ Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố.

+ Các báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

+ Các báo cáo cấp quận: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND quận; (2) Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tòa án nhân dân quận; (3) Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Viện kiểm sát nhân dân quận.

+ Chính sách hỗ trợ học phí của năm học tiếp theo.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

+ Cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố và quận theo thẩm quyền.

+ Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền (nếu có).

- Tại kỳ họp thường lệ cuối năm (khoảng đầu tháng 12 hằng năm), Hội đồng nhân dân thành phố xem xét một số nội dung trọng tâm sau:

+ Báo cáo công tác năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Cục thi hành án dân sự thành phố.

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng trong năm và phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống dịch bệnh; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trong năm trên địa bàn thành phố.

+ Các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố: Báo cáo tình hình hoạt động trong năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo; báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân sau kỳ họp; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố; báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết, thông báo kết luận và các kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND thành phố trong nhiệm kỳ; Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố trong năm tiếp theo.

+ Báo cáo năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia công tác xây dựng chính quyền và ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố.

+ Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

+ Các báo cáo cấp quận: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm và phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo của UBND quận; (2) Báo cáo tình hình hoạt động trong năm và phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo của Tòa án nhân dân quận; (3) Báo cáo tình hình hoạt động trong năm và phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo của Viện kiểm sát nhân dân quận.

+ Đề án đặt đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

+ Cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố và quận theo thẩm quyền.

+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (tại kỳ họp cuối năm 2023).

+ Thực hiện Công tác nhân sự theo thẩm quyền (nếu có).

b) Hoạt động tại kỳ họp chuyên đề

- Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thảo luận và quyết định các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố hằng năm.

- Quyết định thông qua các chương trình, quy hoạch, kế hoạch các dự án quan trọng, dự án lớn có tác động đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền (nếu có).

c) Hoạt động tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ (đầu quý I/2026)

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét một số nội dung trọng tâm sau:

- Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Báo cáo tổng kết Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026.

- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân thành phố, quận, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, quận; Ủy ban nhân dân quận, phường.

- Vinh danh, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền (nếu có).

2. Cho ý kiến một số nội dung trọng tâm tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố

a) Năm 2021

- Kỳ họp giữa năm (đầu tháng 8/2021):

+ Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

+ Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố.

+ Quyết định Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025.

+ Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

+ Danh mục công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025.

+ Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố.

+ Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn thành phố.

+ Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B.

+ Thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021.

+ Quy định chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc thành phố.

+ Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

+ Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý năm học 2021-2022, học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm 2021-2022.

+ Về hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

+ Quy định chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

+ Quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

+ Việc thành lập, đặt tên tổ dân phố trên địa bàn quận Hải Châu và quận Liên Chiểu.

+ Bãi bỏ Nghị quyết số 213/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

- Kỳ họp cuối năm (đầu tháng 12/2021):

+ Giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

+ Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố về “Tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm” và “ Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính của thành phố Đà Nẵng”.

+ Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Quy hoạch phân khu theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Đề án quy hoạch, tái thiết, chỉnh trang, phát triển khu vực đô thị trung tâm thành phố.

+ Đề án về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của địa phương trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính - ngân sách... phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

+ Kế hoạch tài chính trung hạn giai đoạn 2021-2025.

+ Quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách mới, gắn với việc thực hiện chính quyền đô thị.

+ Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

+ Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

+ Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới.

+ Phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thu hồi theo chủ trương của UBND thành phố.

+ Đề án Phát triển nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

+ Đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

+ Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Kết quả xử lý tình trạng nuôi cá lồng bè tự phát trên địa bàn thành phố.

+ Đề án đặt đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

+ Đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

+ Chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023.

+ Chính sách hỗ trợ người dân về y tế.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

b) Năm 2022

- Kỳ họp giữa năm (đầu tháng 7/2022):

+ Quy hoạch mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng Tây, Tây Bắc.

+ Đề án hình thành Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực tại Đà Nẵng.

+ Phương án tổ chức lại các đơn vị hành chính thành phố Đà Nẵng (sau khi Trung ương tổng kết công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 và phương hướng sắp xếp từ năm 2022 trở đi).

+ Xây dựng quy hoạch ngành y tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Tình hình thực hiện Đề án xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được.

+ Tình hình thu hút đầu tư 03 khu công nghiệp: Hòa Ninh, Hòa Nhơn và Hòa Cầm giai đoạn 2; 04 cụm công nghiệp: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam và Hòa Hiệp Bắc.

+ Các loại phí, lệ phí của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

- Kỳ họp cuối năm (đầu tháng 12/2022):

+ Báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

+ Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai trong nhiều năm, dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

+ Tình hình thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

c) Năm 2023

- Kỳ họp giữa năm (đầu tháng 7/2023):

+ Báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

+ Đề án Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

+ Tình hình thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, gắn liền với dự án Thành phố thông minh giai đoạn 2.

+ Tình hình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

+ Tình hình thu hút đầu tư hạ tầng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

+ Tình hình triển khai Đề án quy hoạch, tái thiết, chỉnh trang, phát triển, khu vực đô thị trung tâm thành phố.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

- Kỳ họp cuối năm (đầu tháng 12/2023):

+ Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ phát triển du lịch, đầu tư công nghệ số phát triển du lịch thông minh, đảm bảo môi trường du lịch an ninh, an toàn.

+ Việc thực hiện Đề án tập trung phát triển 04 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực, đặc thù, chất lượng cao theo định hướng tại Nghị quyết 43-NQ/TW. Tình hình thực hiện Đề án phát triển kinh tế đêm và du lịch đường thủy nội địa.

+ Tình hình thực hiện các dự án Trung tâm tài chính, Khu phi thuế quan.

+ Tình hình thực hiện Đề án Phát triển dịch vụ logistics thành phố kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Tình hình thực hiện các dự án, công trình trọng điểm như: Cảng Liên Chiểu; nâng cấp Cảng Tiên Sa; quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; mở rộng nhà ga T1 và ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng…

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

d) Năm 2024

- Kỳ họp giữa năm (đầu tháng 7/2024):

+ Tình hình đầu tư công trên địa bàn thành phố, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2021-2025.

+ Tình hình thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp phân quyền phù hợp với việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

+ Tình hình thực hiện các dự án lớn như: Di dời ga đường sắt và tái thiết đô thị; công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình vượt sông Hàn; đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B, 14G, 14D…

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

- Kỳ họp cuối năm (đầu tháng 12/2024):

+ Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 và 3 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2020-2025.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

đ) Năm 2025

- Kỳ họp giữa năm (đầu tháng 7/2025):

+ Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025; thảo luận phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các đột phá và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2030.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

- Kỳ họp cuối năm (đầu tháng 12/2025):

+ Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.

+ Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình, từng bước thu hút và xây dựng đội ngũ cán bộ y tế cho tuyến y tế cơ sở, giai đoạn 2021-2025.

+ Tình hình thực hiện Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2025.

+ Các nội dung khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan chuẩn bị: Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan.

3. Hoạt động giám sát chuyên đề và giám sát khác

a) Căn cứ chương trình hoạt động giám sát hằng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố giám sát theo chuyên đề tại 02 kỳ họp thường lệ trong năm; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát từ 01 đến 02 chuyên đề tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 2 chuyên đề, báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và gửi báo cáo đến đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

b) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các báo cáo khác.

c) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp về tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

d) Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

đ) Tăng cường hoạt động giám sát đối với việc phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng (nếu có).

e) Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

g) Lấy phiếu tín nhiệm:

- Hội đồng nhân dân thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

- Lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

h) Bỏ phiếu tín nhiệm: Khi có kiến nghị của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố hoặc có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hoặc người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trở lên đánh giá tín nhiệm thấp, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu.

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

a) Tiếp xúc cử tri:

- Trên cơ sở Quy chế phối hợp về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường công tác phối hợp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố; ngoài ra còn tiếp xúc cử tri đột xuất khi cần thiết.

- Tiếp xúc cử tri nơi các đại biểu HĐND thành phố thực hiện nhiệm vụ đại biểu, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm hoặc cử tri có yêu cầu.

b) Tổ chức tiếp công dân theo luật định.

c) Nâng cao chất lượng, quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

5. Giao Thường trực HĐND thành phố tổ chức, tham gia và báo cáo HĐND thành phố đối với các hoạt động khác

- Báo cáo Hội đồng nhân dân công tác tổ chức, thực hiện các Hội thảo, Hội nghị, tọa đàm (nếu có).

- Các hoạt động khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tham dự các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, hoạt động khảo sát do các cấp có thẩm quyền tổ chức.

- Tổ chức và tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Tây nguyên.

Ngoài những nội dung nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế của thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tham mưu điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2021./.

Đính kèm: