CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC HẬU KIỂM SAU THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

961

Lương Xuân Bá
26-10-2018

     Sáng ngày 26/10/2018 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các quận, huyện; đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Sở Nội vụ, để công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, tinh giản biên chế công chức được thực hiện có hiệu quả, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức được thực hiện thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của tổ chức bộ máy và chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số công chức là 1.782 người, Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 197 người, lao động hành chính: 287 người, Hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: 117 người. Tổng số biên chế phải tinh giản theo Nghị quyết số 39-NQ/TW đến năm 2021 là 202 chỉ tiêu, đến nay thành phố đã cắt giảm được 96 biên chế công chức. Tuy vậy, việc thực hiện tinh giản biên chế công chức chủ yếu được giải quyết theo nguyện vọng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa phát huy vai trò, trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế, chưa chú trọng công tác đánh giá, phân loại để cơ cấu lại đội ngũ công chức, loại khỏi bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất đạo đức.

     Qua báo cáo của Sở Nội vụ, ý kiến của thành viên Đoàn giám sát và giải trình của lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, tinh giản biên chế giai đoạn 2015 -2018 trên địa bàn thành phố và đã đạt được kết quả quan trọng trong công tác này; đồng thời đề nghị Sở Nội vụ quan tâm nghiên cứu, đề xuất sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc gần nhau để tập trung và phát huy nguồn lực hiện có, tinh gọn bộ máy, giảm bộ phận gián tiếp, tăng nhân lực phục vụ công tác chuyên môn. Chú trọng công tác hậu kiểm sau thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức; nghiên cứu mô hình, phương pháp đánh giá, phân loại công chức có hiệu quả, thực chất hơn.

CÁC TIN KHÁC