CẦN CÓ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT SỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP

936

Lương Xuân Bá
26-09-2018

Sáng ngày 25/9/2018 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018; đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Sở Công Thương công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018 được Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định. Hiện nay, tổng số biên chế công chức của Sở và đơn vị trực thuộc Sở là 110 người, hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là 33 người, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 39 người. Công tác bố trí, sử dụng công chức theo Đề án vị trí việc làm, việc đánh giá, phân loại công chức hằng năm cơ bản được thực hiện tốt; công tác tinh giản biên chế đảm bảo tỷ lệ tinh giản theo kế hoạch đề ra. Tuy vậy, việc phân công công việc trên thực tế ở một số trường hợp chưa bám sát vị trí việc làm, việc thực hiện tinh giản biên chế còn gặp khó khăn do quy định còn bó buộc.

     Qua báo cáo của Sở Công Thương, ý kiến của thành viên Đoàn giám sát và giải trình của lãnh đạo Sở Công Thương, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo triển khai và thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2018 của Sở, đồng thời đề nghị Sở Công Thương quan tâm nghiên cứu, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có kế hoạch, phương án cụ thể nhằm giải quyết số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

CÁC TIN KHÁC