BAN KINH TẾ- NGÂN SÁCH, HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

976

Lê Thị Thu Hà
16-11-2018

Để chuẩn bị kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố, Ban  Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố vừa làm việc với Cục Thuế thành phố về kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2018; dự báo khả năng thu ngân sách năm 2019. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và các thành viên Ban Kinh  tế - Ngân sách, HĐND thành phố.

   Theo báo cáo của Cục thuế thành phố, đến hết tháng 10 năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 19.253,9 tỷ đồng, đạt 85,1% dự toán và bằng 114,4% so với cùng kỳ. Trong đó: thu tiền sử dụng đất 3.689,6 tỷ đồng, đạt 147,6% dự toán và bằng 124,5% so với cùng kỳ; thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) 15.564,3 tỷ đồng, đạt 77,3% dự toán và bằng 112,2% so với cùng kỳ. Trên cơ sở theo dõi, đánh giá diễn biến tình hình thu ngân sách, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để kịp thời điều hành công tác thu ngân sách và các biện pháp triển khai công tác quản lý thuế trong những tháng cuối năm, Cục Thuế thành phố ước tổng thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn thành phố là 21.955 tỷ đồng, đạt 97% dự toán và bằng 109,1% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu không kể tiền sử dụng đất, thì tổng thu nội địa trong cân đối ước thực hiện là 18.355 tỷ đồng, đạt 91,2% dự toán và bằng 112,6% so với cùng kỳ.

     Ông Trần Chí Cường, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai Đề án chống thất thu và phương án thu hồi nợ, xử lý nợ thuế trong các tháng còn lại của năm 2018,  đồng thời cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao như: tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc, giám sát kê khai thuế; tập trung rà soát việc khai thuế những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn, kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp (các dự án kinh doanh BĐS, chuyển nhượng dự án, thương mại điện tử; kiểm tra việc kê khai nộp thuế). Tập trung hoàn thành và có kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra chống thất thu về kinh doanh bất động sản, du lịch lữ hành,... Đồng thời ông Trần Chí Cường đã ghi nhận những khó khăn bất cập của ngành trong việc chống thất thu, qua đó tiếp tục kiến nghị với HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2018.