Ban Văn hóa – Xa hội làm việc với trường Tiểu học Phù Đổng

57

Thu Hà
29-01-2018

     Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2012, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc trường Tiểu học Phù Đổng để tìm hiểu về tình hình phân bổ kinh phí, tình hình sử dụng học phí buổi thứ hai, vấn đề bảo đảm hệ số giao viên đối với trường và tiến tới học ngày 2 buổi và vẫn đề dạy thêm học thêm….

      Theo báo cáo của Trường, năm học 2011-2012 trường Tiểu học Phù Đổng có 2795 học sinh trong khi đó chỉ có 41 phòng học và chỉ có 18/64 lớp được học 2 buổi/ngày có bán trú. Ngoài 13 giáo viên tham gia quản lý học sinh ngoài giờ tại các Trung tâm Viên Thảo, Trung tâm Win, Trung tâm Thành Tài, các giáo viên của trường còn lại mở lớp quản lý học sinh ngoài giờ tại nhà để đáp ứng đủ nhu cầu của phụ huynh học sinh.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Văn hóa- Xã hội đã kết luận để tiến tới học ngày 2 buổi đối với cấp tiểu học, đảm bảo hệ số giáo viên đứng lớp, trước mắt sẽ không thực hiện đại trà ở tất cả các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố mà sẽ đề xuất giải pháp thực hiện thí điểm ở một số trường đã đủ điều kiện học 2 buổi/ngày và việc phân bổ kinh phí hoạt động sẽ điểu chỉnh 75%-25% thay vì cơ cấu 80%-20% như trước đây.

                                                                                                                                                                                                                  Thu Hà

CÁC TIN KHÁC