Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tình hình triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn quận Thanh Khê.

249

Lương Xuân Bá
30-01-2018

Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Pháp HĐND thành phố, sáng ngày 18/5/2017, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về tình hình triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn quận; đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND thành phố, UBND quận đã kịp thời chỉ đạo UBND các phường thuộc quận khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường, đồng thời phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân về chủ trương của thành phố về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố. Sau khi sắp xếp tổ dân phố mới, toàn quận có 589 tổ, giảm 689 tổ so với trước đây. Nhìn chung, công tác triển khai sắp xếp lại tổ dân phố trên địa bàn các phường được thực hiện đảm bảo đúng quy trình và tiến độ theo yêu cầu của UBND thành phố. Tại buổi làm việc, UBND quận cũng đề nghị thành phố chỉ đạo cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho người dân điều chỉnh thông tin trên sổ hộ khẩu và các giấy tờ có liên quan khác sau khi sắp xếp lại tổ dân phố.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chủ trương của thành phố về sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn quận; đồng chí đề nghị UBND quận có báo cáo giải trình lý do cụ thể về các trường hợp quy mô tổ dân phố dưới 60 hộ, đồng thời, chuẩn bị công tác nhân sự, thủ tục bầu các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó sau khi được HĐND thành phố thông qua Tờ trình của UBND thành phố về sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố. Về kiến nghị của UBND quận, đồng chí ghi nhận và Ban Pháp chế sẽ đề nghị Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Công an các quận, phường trong thời gian đến.   

                                                                                                       Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC