Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Tài chính

48

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

       Thực hiện chương trình giám sát 06 tháng đầu năm 2017 và chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2017 sắp tới, chiều ngày 20/06, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có  buổi làm việc với Sở Tài chính, về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 06 tháng cuối năm; tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản; xem xét các báo cáo, tờ trình do Sở Tài chính tham mưu trình HĐND tại kỳ họp.

 Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 11.510 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất là 8.352 tỷ đồng, đạt 52,2% dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu đạt 54,6% dự toán.  Chi ngân sách địa phương là 6.932 tỷ đồng, công tác điều hành chi ngân sách chặt chẽ, chủ động cân đối nguồn để chi các công trình quan trọng, trọng điểm, nhất là các công trình phục vụ tuần lễ APEC 2017.

     Tại kỳ họp lần này, ngoài việc tham mưu cho UBND thành phố trình Kỳ họp HĐND thành phố về biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm năm 2017; Sở sẽ tham mưu trình HĐND thành phố xem xét, thông qua một số Báo cáo, Tờ trình như: Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương; Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố; Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; điều chỉnh 04 loại phí, lệ phí; Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế./.

                                                                                                                                                                                           Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC