Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Sở Tài chính

1450

THỦY THANH
30-06-2022

Sáng 28-6, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính để nắm bắt công tác chuẩn bị, xây dựng các dự thảo nghị quyết và báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực được phân công nhằm phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đã đạt 68% dự toán giao với hơn 13.356 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 10.405 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 51,3% dự toán. Các giải pháp đẩy mạnh quản lý công tác thu, chi và điều hành ngân sách được thực hiện hiệu quả, đảm bảo triển khai các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Sở Tài chính thành phố đã tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo nghị quyết để trình HĐND thành phố xem xét tại Kỳ họp gồm: Quy định về mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở phường xã, dưới phường xã và tổ dân phố, thôn; sửa đổi quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quy định chính sách đặc thù trong công tác phòng chống dịch COVID-19; mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và một số nội dung quan trọng khác.


Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố. Trpng đó, tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung như: Quy định về mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở phường xã, dưới phường xã và tổ dân phố, thôn; việc quản lý, sử dụng tài sản công;…

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung yêu cầu Sở Tài chính trong chức năng, quyền hạn của mình phải đặc biệt quan tâm đến công tác thanh tra và đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng ngân sách cũng như tình hình thực hiện Luật kiểm toán nhà nước.

THỦY THANH


CÁC TIN KHÁC