Áp dụng mức thu mới đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố từ ngày 1-1-2021

1106


25-12-2020

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị Quyết số 331/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Cụ thể, với cách tính một lượt xe là một lần xe vào, xe ra vị trí đỗ xe, một lượt tối đa 60 phút, quá thời gian 60 phút thu thêm các lượt tiếp theo, mức thu phí được áp dụng như sau (đơn vị tính: đồng/xe/lượt/giờ):

Nội dung

Giờ 1

Giờ 2

Giờ 3

Giờ 4

Mỗi giờ từ  giờ 5 trở đi

Xe ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000

Xe ô tô từ 16 chỗ đến 30 chỗ, xe tải từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn

20.000

20.000

25.000

25.000

30.000

Xe ô tô trên 30 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn

30.000

30.000

35.000

35.000

40.000


Mức thu phí được áp dụng trên hai tuyến đường Trần Phú và Bạch Đằng, đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô; thời gian thu phí từ 6 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00. Ngoài ra, HĐND thành phố giao UBND thành phố xây dựng lộ trình bổ sung thêm một số tuyến đường thu phí tại khu vực trung tâm thành phố đủ điều kiện đỗ xe theo quy định hiện hành.

Các trường hợp miễn thu phí gồm: xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đang làm nhiệm vụ; xe cứu thương đang làm nhiệm vụ (kể cả các loại xe khác chở người bị nạn đến nơi cấp cứu); xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật; các xe đang phục vụ các hoạt động cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép. HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai giải pháp thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí, Luật Giao thông đường bộ, Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Trường hợp đơn vị được giao trách nhiệm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô đã được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hằng năm thì phải nộp 100% số phí thu được vào ngân sách theo phân cấp. Trường hợp đơn vị được giao trách nhiệm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô nhưng chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí thì được để lại 75% trong tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí; số còn lại 25% nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Hằng năm, cơ quan thu phí có trách nhiệm quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021; đồng thời, bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1, điểm c khoản 3 Điều 1 và điểm c khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

THÁI BÌNH

CÁC TIN KHÁC