HẠN CUỐI THỰC HIỆN:
TRẠNG THÁI: Đang thực hiện

Nội dung: Tiếp tục triển khai thí điểm chuyển đổi khu công nghiệp Hòa Khánh thành khu công nghiệp sinh thái tiến tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Đà Nẵng.


TRIỂN KHAI THEO:

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ/KỲ HỌP HĐND TP: Nghị quyết 141/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2018

TRIỂN KHAI THEO TBKL CÁC CUỘC HỌP KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC:

TRIỂN KHAI THEO TBKL TẠI CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ, GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC:

LĨNH VỰC (BAN ĐƯỢCTHƯỜNG TRỰC PHÂN CÔNG THEO DÕI, GIÁM SÁT): Ban Kinh tế - Ngân sách


STT NỘI DUNG
1 Mặc dù nội dung này đã đưa vào Nghị quyết, tuy nhiên tính khả thi là không cao do thực trạng quy hoạch, khai thác KCN này còn quá nhiều bất cập
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1