HẠN CUỐI THỰC HIỆN:
TRẠNG THÁI: Đang thực hiện

Nội dung: Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.


TRIỂN KHAI THEO:

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ/KỲ HỌP HĐND TP: Nghị quyết 141/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2018

TRIỂN KHAI THEO TBKL CÁC CUỘC HỌP KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC:

TRIỂN KHAI THEO TBKL TẠI CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ, GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC:

LĨNH VỰC (BAN ĐƯỢCTHƯỜNG TRỰC PHÂN CÔNG THEO DÕI, GIÁM SÁT): Ban Kinh tế - Ngân sách


STT NỘI DUNG
1 Thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết, dự kiến trình HĐND tại kỳ họp cuối năm 2018 và trình Thủ tướng phê duyệt vào năm 2019.
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1