HẠN CUỐI THỰC HIỆN:
TRẠNG THÁI: Đang thực hiện

Nội dung: Hỗ trợ nâng nền và xử lý ngập úng khu vực tổ 17, 18 và 19 Bình Hòa - Khuê Trung


TRIỂN KHAI THEO:

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ/KỲ HỌP HĐND TP: Nghị quyết 141/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2018

TRIỂN KHAI THEO TBKL CÁC CUỘC HỌP KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC:

TRIỂN KHAI THEO TBKL TẠI CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ, GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC:

LĨNH VỰC (BAN ĐƯỢCTHƯỜNG TRỰC PHÂN CÔNG THEO DÕI, GIÁM SÁT): Ban Kinh tế - Ngân sách


STT NỘI DUNG
1 Hiện nay còn 06 hộ nhánh số 3 và 03 hộ nhánh số 7 chưa được hỗ trợ nâng nền (Sở Xây dựng đã thống nhất mức hỗ trợ, hiện UBND quận đang hoàn thành các thủ tục trình UBND TP phê duyệt chi trả).
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1