Tập kết cát sạn bán lẻ tại K338 /14 Hoàng Diệu

Ngày đăng ý kiến: 27/03/2020 02:03

Nơi diễn ra: Trước nhà K338 /14 đường Hoàng Diệu .

Nôi dung phản ánh

Cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng Huy Hoàng trước nhà K338 /14 đường Hoàng Diệu tập kết cát sạn để bán lẻ. Cản trở giao thông kiệt và gây ô nhiễm. Kính đề nghị cơ quan chức năng quan tâm xử lý. Xin cảm ơn.

Phản ảnh chưa được xử lý!
Xem chi tiết trên trang chính thức