Nhà 21 Cô Giang xây dựng lấn chiếm không gian kiệt K19 Cô Giang

Ngày đăng ý kiến: 18/08/2019 04:08

Nơi diễn ra: 21 Cô Giang

Nôi dung phản ánh

Tôi đã góp ý việc nhà 21 Cô Giang xây dựng lấn chiếm không gian kiệt K19 Cô Giang. UBND quận Hải Châu trả lời là đã ban hành Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 xử phạt 15.000.000 đồng theo Quy định tại điểm b, điểm c, Khoản 12, Điều 15, Nghị Định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ để cho phép thời hạn 60 ngày để chủ đầu tư công trình là bà Trương Thị Hoa điều chỉnh Giấy phép. Qua việc xử lý và trả lời của UBND quận Hải Châu, tôi kính đề nghị UBND thành phố xem xét lại. Hành vi vi phạm của bà Trương Thị Hoa là hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian của khu vực lân cận. Hành vi này phải bị xử lý theo quy định tại điểm đ, khoản 7, điều 15 Nghị Định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ với mức phạt là từ 50 đến 60 triệu đồng và buộc tháo dỡ phần vi phạm ngay. Việc UBND quận Hải Châu chỉ xử lý theo hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép đã thể hiện rõ: sự bao che của UBND quận Hải Châu và năng lực xử lý của UBND quận Hải Châu. Hiện nay công trình xây dựng tại nhà 21 Cô Giang đã đi vào hoàn thiện, phần vi phạm vẫn đang tồn tại, chủ đầu tư không hề được cấp phép điều chỉnh. Nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, tôi đề nghị UBND thành phố trực tiếp kiểm tra xử lý trường hợp này, không giao về UBND quận Hải Châu giải quyết để khỏi mất lòng tin của người dân.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND quận Hải Châu ý kiến phản ánh của công dân: Tôi đã góp ý việc nhà 21 Cô Giang xây dựng lấn chiếm không gian kiệt K19 Cô Giang. UBND quận Hải Châu trả lời là đã ban hành Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 xử phạt 15.000.000 đồng theo Quy định tại điểm b, điểm c, Khoản 12, Điều 15, Nghị Định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ để cho phép thời hạn 60 ngày để chủ đầu tư công trình là bà Trương Thị Hoa điều chỉnh Giấy phép. Qua việc xử lý và trả lời của UBND quận Hải Châu, tôi kính đề nghị UBND thành phố xem xét lại. Hành vi vi phạm của bà Trương Thị Hoa là hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian của khu vực lân cận. Hành vi này phải bị xử lý theo quy định tại điểm đ, khoản 7, điều 15 Nghị Định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ với mức phạt là từ 50 đến 60 triệu đồng và buộc tháo dỡ phần vi phạm ngay. Việc UBND quận Hải Châu chỉ xử lý theo hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép đã thể hiện rõ: sự bao che của UBND quận Hải Châu và năng lực xử lý của UBND quận Hải Châu. Hiện nay công trình xây dựng tại nhà 21 Cô Giang đã đi vào hoàn thiện, phần vi phạm vẫn đang tồn tại, chủ đầu tư không hề được cấp phép điều chỉnh. Nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, tôi đề nghị UBND thành phố trực tiếp kiểm tra xử lý trường hợp này, không giao về UBND quận Hải Châu giải quyết để khỏi mất lòng tin của người dân. Kính mong UBND quận Hải Châu quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng.

Nôi dung trả lời:

Theo nội dung góp ý của công dân, UBND quận Hải Châu đã tiến hành kiểm tra, nay phản hồi như sau: UBND quận Hải Châu đã chỉ đạo Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị tiến hành các thủ tục để dừng thi công công trình, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Vậy, UBND quận kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!

Xem chi tiết trên trang chính thức