In trang

     Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố, Ban pháp chế HĐND thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2017 với các nội dung như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Trên cơ sở bám sát các văn bản pháp luật hiện hành và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện hoạt động giám sát, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng chương trình, kế hoạch và tiến độ đề ra.

     2. Qua hoạt động giám sát đánh giá đúng thực trạng tình hình, những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại, vướng mắc trên từng lĩnh vực, nội dung, vấn đề giám sát, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp khả thi, hiệu quả. 

     3. Phát huy cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của từng thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố trong việc theo dõi, tham gia và trực tiếp giám sát. 

     II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

     1. Hoạt động giám sát chung

     a) Tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại các kỳ họp của HĐND thành phố; ý kiến kết luận tại cuộc họp thường kỳ hằng tháng, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố.

     b) Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chú trọng giám sát, theo dõi việc giải quyết các đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài; giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của UBND thành phố và các cơ quan chức năng sau kỳ họp thứ thứ ba, thứ tư HĐND thành phố khóa IX.

     c) Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017.

d) Công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố.

     đ) Công tác quản lý hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố; công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố và HĐND quận, huyện.          

     e) Công tác cải cách hành chính; việc chia tách và phân loại đơn vị hành chính; việc thực hiện Đề án sắp xếp nâng cao chất lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường; Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố; Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền công tác quản lý nhà nước giữa UBND thành phố với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện.

     g) Tình hình triển khai thực hiện Đề án phân bổ dân cư và công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố.

     h) Tình hình thực hiện “An ninh trật tự”, “An toàn giao thông” trong Chương trình “Thành phố 4 an”; trọng tâm là công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

     i) Công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát, truy tố, xét xử, công tác quản lý người bị tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự và dân sự. 

     2. Hoạt động giám sát chuyên đề

Tổ chức giám sát chuyên đề về “Tình hình kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành trên địa bàn thành phố”.

     3. Hoạt động thẩm tra

     Tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2017 do Thường trực HĐND thành phố phân công có liên quan đến lĩnh vực pháp chế.

     4. Các hoạt động giám sát khác

     a) Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thành phố khóa IX trong năm 2017.

     b) Tham dự kỳ họp của HĐND các quận, huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố.

     c) Kiểm tra thực tế theo ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ hai, thứ ba HĐND thành phố, khóa IX.

     d) Phối hợp với các ban của HĐND thành phố giám sát một số sở, ngành về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý giá cả; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các dịp lễ, tết.

     đ) Giám sát các nội dung công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp giao ban thường kỳ hằng tháng giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và tại các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tuần của Thường trực HĐND với lãnh đạo các Ban HĐND thành phố.

     e) Giám sát công tác giao nhận quân năm 2017 tại một số địa phương.

     g) Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Thường trực HĐND thành phố phân công tham dự hoặc do các cơ quan, đơn vị tổ chức mời.

     h) Tham gia đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố” của HĐND thành phố; đoàn giám sát chuyên đề “Công tác xây dựng, bố trí, quản lý và sử dụng chung cư trên địa bàn thành phố” của Thường trực HĐND thành phố.

     i) Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, Ban thực hiện các hoạt động khác khi cần thiết.

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Trên cơ sở Chương trình giám sát này, Ban Pháp chế xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc gửi đến thành viên Ban và các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát biết.

     2. Ban Pháp chế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai hoạt động giám sát có hiệu quả.

     3. Đề nghị thành viên Ban Pháp chế sắp xếp công việc phù hợp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ chương trình hoạt động giám sát của Ban.

     4. Văn phòng HĐND thành phố có trách nhiệm phối hợp xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, sáu tháng và cả năm của Ban; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Ban phê duyệt. 

     Trên đây là Chương trình giám sát năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có các vấn đề phát sinh cần thiết, Ban Pháp chế sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình giám sát cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter