In trang

     Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố về ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát, cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Việc triển khai thực hiện các hoạt động giám sát đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật; thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và tiến độ đề ra.

     2. Qua hoạt động giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, vướng mắc, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung giám sát. 

     3. Các cơ quan, đơn vị được giám sát chuẩn bị và báo cáo, giải trình các nội dung yêu cầu và thực hiện nghiêm túc các vấn đề kết luận của Thường trực HĐND thành phố qua giám sát.

     II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN GIÁM SÁT

     1. Nội dung và phương thức giám sát

     a) Việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên địa bàn thành phố.

     Phương thức thực hiện: Thường trực HĐND thành phố chủ trì giám sát tại các kỳ họp của HĐND thành phố và các phiên họp của Thường trực HĐND thành phố.

     b) Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; trong đó tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017.

     Phương thức thực hiện: Thường trực HĐND thành phố chủ trì giám sát, yêu cầu các ngành chức năng báo cáo, giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND thành phố; chỉ đạo các Ban HĐND (theo lĩnh vực từng Ban phụ trách), các Tổ đại biểu HĐND thành phố (theo địa bàn từng Tổ) theo dõi, giám sát, trên cơ sở đó kịp thời phản ánh, kiến nghị tại các phiên họp, cuộc họp của Thường trực HĐND thành phố;

     c) Việc thực hiện các nội dung cam kết tại phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2016 và 2017.

     Phương thức thực hiện: Thường trực HĐND thành phố chủ trì, chỉ đạo các Ban HĐND theo dõi, giám sát qua việc kiểm tra thực tế, làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan và qua tiếp xúc cử tri; trên cơ sở đó phản ánh tại các các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thành phố.

     d) Việc thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng trong năm 2017.

     Phương thức thực hiện: Thường trực HĐND thành phố chủ trì, yêu cầu UBND thành phố và các Sở ngành liên quan báo cáo, giải trình tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND thành phố.

     đ) Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó chú trọng giám sát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

     Phương thức thực hiện: Thường trực HĐND thành phố chủ trì, chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND và Văn phòng HĐND thành phố phối hợp theo dõi, rà soát kết quả giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể; kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND thành phố giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

     e) Việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; nhất là những vấn đề cử tri kiến nghị bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

     Phương thức thực hiện: Thường trực HĐND thành phố chủ trì, chỉ đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thành phố theo dõi, giám sát qua việc kiểm tra thực tế, làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan và qua tiếp xúc cử tri; trên cơ sở đó phản ánh tại các kỳ họp của HĐND thành phố và các phiên họp của Thường trực HĐND thành phố.

     g) Về việc tham gia hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

     Phương thức thực hiện: Thường trực HĐND thành phố phân công 01 Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên Thường trực HĐND thành phố trực tiếp tham gia hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc hoặc các Ủy ban của Quốc hội tổ chức tại địa phương.

     2. Thời gian giám sát

     - Thực hiện giám sát thường xuyên qua kiểm tra thực tế, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan và qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân trong năm 2017;

     - Giám sát tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND thành phố trong năm 2017;

     - Giám sát tại các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố trong tháng 7 và tháng 12 năm 2017.

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2017 của Ban và tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình công tác từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2017;

     2. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố nghiêm túc chấp hành, thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ báo cáo và giải trình liên quan đến từng nội dung, vấn đề giám sát theo yêu cầu  của Thường trực HĐND thành phố;

     3. Giao Văn phòng HĐND thành phố chủ động theo dõi, rà soát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố; chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu và các điều kiện vật chất khác để phục vụ Thường trực HĐND thành phố chủ trì giám sát; đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi để phục vụ các Ban HĐND thành phố triển khai thực hiện hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

     Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter