In trang

     Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố về ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND thành phố; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của Uỷ ban MTTQVN thành phố, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2017, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

     1. Việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên địa bàn thành phố.

     2. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố; trong đó tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017.

     3. Việc thực hiện các nội dung cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND thành phố trong năm 2016 và 2017.

     4. Việc thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng trong năm 2017.

    5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trong đó chú trọng giám sát đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

     6. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề cử tri kiến nghị bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

     7. Tham gia các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức tại địa phương.

     Trên đây là Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố. Thường trực HĐND thành phố thông báo để các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thành phố biết, tham gia, phối hợp thực hiện, đảm bảo hoàn thành nội dung Chương trình giám sát đã đề ra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter