STT

TÊN NGHỊ QUYẾT

FILE

1

Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018.

 

2

Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.


3

Nghị quyết số 119/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

4

Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017.


5

Nghị quyết số 121/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

 

6

Nghị quyết số 122/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

7

Nghị quyết số 123/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

8

Nghị quyết số 124/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

 

9

Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


10

Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định bãi bỏ một số nội dung và mức thu lệ phí “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


11

Nghị quyết số 127/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

12

Nghị quyết số 128/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

13

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc thông qua Chương trình Phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

14

Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Đà Nẵng.

 

15

Nghị quyết số 131/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.

 

16

Nghị quyết số 132/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

17

Nghị quyết số 133/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


18

Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc thông qua mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng, hệ số hưởng bảo trợ xã hội ngoài quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.


19

Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.


20

Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc chỉ tiêu thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, lao động hành chính tại cơ quan hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.

 

21

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

 

22

Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 và các năm tiếp theo”.


23

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng.


24

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

 

25

Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về nhiệm vụ năm 2018.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter